Ege Öğretim Elemanları Derneği, 50 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip Ege Üniversitesi’nin çalışan ve emekli olmuş tüm Öğretim Elemanları’nı kucaklama amacıyla kurulmuş bir dernektir. Ege Bölgesi’nin ve İzmir’in en büyük üniversitesi olan üniversitemizin geniş kampüsünde ve kampüs dışında yer alan yerleşkelerinde çalışan meslektaşlarımız arasında iletişimi geliştirmek ve dayanışmayı artırmak, sosyal ve bilimsel işbirliklerinin kurulmasına öncülük etmek, tüm üyelerimizin gerçek anlamda temsil edildiği, onların mesleki ve sosyal sorunlarına odaklanan bağımsız, katılımcı ve ilkeli bir dernek yapısı oluşturmak temel hedefimizdir.

Derneğimizin kuruluşundaki gereklilik, Ege Üniversitesi öğretim elemanlarının sorunlarının ancak kendi içimizden bireylerce ele alınıp çözülebileceğine olan inancımızdan kaynaklanmaktadır. Paralel olarak, ülkemizin ve üniversitelerimizin her geçen gün artan sorunları karşısında, bu sorunlara Ege Üniversitesi yapısında hızlı bir güç birliği ve dayanışma içinde bilimsel bir yaklaşımla çözüm önerileri getirmek de üniversitemiz içinde böyle bir derneğin kurulması için itici güç oluşturmuştur.

Tüm bu gereklilikler, derneğimizin kuruluş amacı olarak EGÖDER Tüzüğü'nde aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

Üyelerinin başta özlük hakları olmak üzere akademik yaşamla ilgili tüm sorunlarının çözümüne destek olacak şekilde etkin çalışmalar yapmak.

Yükseköğretim sistemi ve üniversite eğitimi öncelikli olmak üzere, toplumun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik sorunları konusunda bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, yaptırmak bilimsel titizlikle ve barışçıl bir yöntemle görüş oluşturmak / çözüm üretmek, bunları akademik dünya ve kamuoyu ile paylaşmak ve tartışmaya açmak.

Üniversitedeki araştırma ortam ve olanaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Eğitim sisteminde ve akademik yaşamın her aşamasında bilimsel ölçüt ve düşüncelerin egemen kılınmasını ve korunmasını sağlamak.

Benzer amaçları ve görüşleri paylaşan dernek ve kuruluşlarla işbirliğine ve dayanışmaya önem vermek.

Derneğimizin yukarıdaki amaçlar doğrultusunda üstlendiği öz görev, saydam ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla üyelerinden alacağı itici güçle Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda özgürlük ve bilimsel değerlere sahip çıkmak, bu değerleri daha da yüceltmeye çalışmak ve Ege Üniversitesini bu değerlerin gelişerek yaşadığı saygın bir Cumhuriyet kurumu olarak yaşatmaktır.