Ege Üniversitesinin Değerli Öğretim Elemanları,

Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlanma ve çağdaşlaşma yolunda ilerlemesinde üniversitelerimizin önemi açıktır. Hiç şüphesiz ki, ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda üniversitelerimizin çağdaş kurumlar olarak korunması yaşamsal önem taşımaktadır; zira üniversitelerimiz sadece bilimsel araştırma ve çalışmalar yapan, verdikleri eğitimle yükseköğretim sistemimize katkıda bulunan kurumlar değil; aynı zamanda çalışmalarıyla topluma yol gösteren, doğru bilgilerle aydınlatan, ülke sorunlarına çözüm üreten, kalkınma sürecine hız kazandıran kurumlardır. Dolayısıyla, üniversitelerimizde akademik özgürlüğün her koşul ve ortamda korunması, gençlerimizin özgür ve bilimsel düşünme gücünün en büyük dayanağı olan çağdaş eğitimin sürekliliği ve akademik dünyanın olası sorunlarının beklentiler doğrultusunda adil ve etik çerçevede çözüme kavuşturulması gerekliliği açıktır.

Bu gereklilikten yola çıkarak, ülkemizin ve üniversitelerimizin her geçen gün artan sorunları karşısında, bu sorunlara güçbirliği ve dayanışma içinde bilimsel bir yaklaşımla çözüm önerileri getirmek amacıyla bir araya gelen öğretim üyeleri olarak; Ege Üniversitesi’nin halen görevli ve emekli olmuş Öğretim Elemanları’nın bağımsız, katılımcı ve örgütlü birliğini yaşama geçirmek için Ege Öğretim Elemanları Derneğini (EGÖDER) kurmuş bulunmaktayız.

Kuruluşumuza rehberlik eden anlayış birliği Derneğin Tüzüğünde tanımlanan “AMAÇLAR”da ifadesini bulmuştur.

Amaçlar:

  • Üyelerinin başta özlük hakları olmak üzere akademik yaşamla ilgili tüm sorunlarının çözümüne destek olacak şekilde etkin çalışmalar yapmak,
  • Yükseköğretim sistemi ve üniversite eğitimi öncelikli olmak üzere, toplumun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik sorunları konusunda bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, yaptırmak bilimsel titizlikle ve barışçıl bir yöntemle görüş oluşturmak / çözüm üretmek, bunları akademik dünya ve kamuoyu ile paylaşmak ve tartışmaya açmak,
  • Üniversitedeki araştırma ortam ve olanaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
  • Eğitim sisteminde ve akademik yaşamın her aşamasında bilimsel ölçüt ve düşüncelerin egemen kılınmasını ve korunmasını sağlamak,
  • Benzer amaçları ve görüşleri paylaşan dernek ve kuruluşlarla işbirliğine ve dayanışmaya önem vermek

Derneğimizin yukarıdaki amaçlar doğrultusunda üstlendiği öz görev, saydam ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla üyelerinden alacağı itici güçle Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda özgürlük ve bilimsel değerlere sahip çıkmak, bu değerleri daha da yüceltmeye çalışmak ve Ege Üniversitesi’ni bu değerlerin gelişerek yaşadığı saygın bir Cumhuriyet kurumu olarak yaşatmaktır. Bu görevlerin tümü, hiç şüphesiz ki biz öğretim elemanlarının Cumhuriyet’imize layık olmak ve onu geliştirmek için yapabileceğimiz en anlamlı katkıdır.

Derneğimizin akademik ve toplumsal yaşama getireceği bu katkının, her şeyden önce siz değerli öğretim elemanlarının üyelik temelindeki desteklerine bağlı olarak yükseleceğinin bilincinde olarak, EGE ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ’nin kuruluşunu duyurmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz.

Saygılarımızla,

EGÖDER Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri