Dernek Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı “EGE ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ”dir. Kısa adı EGÖDER'dir. Dernek merkezi İzmir'dir, şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Etkinlik Alanı

Madde 2- Derneğin amacı;

a) Üyelerinin başta özlük hakları olmak üzere akademik yaşamla ilgili tüm sorunlarının çözümüne destek olacak şekilde etkin çalışmalar yapmak;

b) Yükseköğretim sistemi ve üniversite eğitimi öncelikli olmak üzere, toplumun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik sorunları konusunda bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, yaptırmak bilimsel titizlikle ve barışcıl bir yöntemle görüş oluşturmak / çözüm üretmek, bunları akademik dünya ve kamuoyu ile paylaşmak ve tartışmaya açmak,

c) Üniversitedeki araştırma ortam ve olanaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

d) Eğitim sisteminde ve akademik yaşamın her aşamasında bilimsel ölçüt ve düşüncelerin egemen kılınmasını ve korunmasını sağlamak;

e) Benzer amaçları ve görüşleri paylaşan dernek ve kuruluşlarla işbirliğine ve dayanışmaya önem vermek.

Madde 3- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar:

1- Üyelerinin alanlarındaki uzmanlık yetisinden yararlanarak, üyelerinin mesleki, ekonomik, hukuksal ve sosyal sorunlarının çözümlenmesine, üniversitenin işlevselliğine, verdiği eğitimin niteliğine ve yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik araştırma, inceleme, etkinlikler yapar, öneri ve alternatif çözümler geliştirmek amacıyla çalışma grupları kurar,

2- Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirici/eğitici her türlü toplantı, panel, açıkoturum, seminer ve konferans düzenler,

3- Amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda internet sitesi kurabilir, gazete, dergi ve kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri yayınlar,

4- Amaçların gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulabilmesi için, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder, üyeleriyle açık ve sürekli bir iletişimi yaşama geçirmek için internet ortamında bir iletişim ağı kurar,

5- Toplumunun bilim okur-yazarı olmasını ve bilgi toplumu haline gelmesini sağlamaya, bilimi, bilimsel düşünceyi, teknolojiyi ve sanat dallarını topluma benimsetmeye, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin merak kültürünü uyararak bilim, teknoloji ve ülkenin sanayisi hakkındaki bilgilerini artırmak amacıyla bilim ve teknoloji şenlikleri, yaz kampları, film gösterileri, atölye çalışmaları vb gibi etkinlikler düzenler, bilim müzesi/merkezi gibi halkın ziyaretine açık mekanların kurulması yolundaki girişimlere önderlik eder/destek verir,

6- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açabilir, sosyal ve kültürel tesisler kurup bunları tefriş edebilir,

8-Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb etkinlikler düzenler ya da üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar,

9-Dernek etkinlikleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurabilir, gerekli izinleri alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisler kurabilir,

11-Ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel / kültürel toplantılar düzenler, bu tür toplantılara katılır, bildiri ve rapor hazırlayıp sunar,

12- Uluslararası etkinlikte bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir,

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir

Derneğin Etkinlik Alanı

Madde 4- Dernek bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda etkinlik gösterir. Dernek, etkinliklerinin planlanmasında ve hayata geçirilmesinde özerkliğe sahip olmakla birlikte, aynı amaçlara sahip diğer derneklerle, amaçlarını gerçekleştirmek üzere federasyon kurabilir ya da var olan bir federasyona dahil olabilir. Benzer şekilde Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyetlerde ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir.

Derneğin Kurucuları

Madde 5- Derneğin kurucu üyeleri şunlardır:

Ad Soyadı Fakülte
Prof. Dr. Fehmi Akçiçek E.Ü. Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Eren Akçiçek E.Ü. Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Vural Ceyhun E.Ü. Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Demircioğlu E.Ü. Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Osman Gökçe E.Ü. Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan İnci E.Ü. Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Kayhan Kantarlı E.Ü. Fen Fakültesi
Prof. Dr. Sabire Karaçalı E.Ü. Fen Fakültesi
Prof. Dr. Sezen Koşay E.Ü. Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Necla Nişli E.Ü. Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ferhan Girgin Sağın E.Ü. Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Eser Sözmen E.Ü. Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Türkan Süren E.Ü. Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Terziler E.Ü. Fen Fakültesi
Prof. Dr. Duygu Toscalı E.Ü. Fen Fakültesi
Prof. Dr. Mesut Yenigül E.Ü. Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Berrin Yenigül E.Ü. Fen Fakültesi

Dernek Amblemi

Madde 6- Dernek, üyelerinin görüşlerini alarak ya da bir yarışma sonucu belirleyeceği “dernek amblemi”ni üye kimlik kartlarında, yazışmalarında ve internet sayfasında kullanabilir. Bu şekilde belirlenen dernek amblemi yönetim kurulunun izni olmadan, üyeleri dışında kimseye dağıtılamaz,satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 7- Ege Üniversitesi’nde görev yapan fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan öğretim elemanları ile Ege Üniversitesi’nde çalışmakta iken emekli olan öğretim elemanları derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile başvuruları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Yönetim Kurulu, derneğin çalışmalarına katkıda bulunabilecek, uygun gördüğü kişiler ile bir üniversitedeki görevinden emekli olarak İzmir’de yerleşmiş olan öğretim üyelerine Fahri üyelik önerebilir. Fahri üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olmadıkları gibi, aidat ödeme yükümlülükleri de yoktur.

Dernek, yükseköğretime, üniversitelere, bilime ve eğitim-öğretime önemli katkılarda bulunmuş kişilerle dernek çalışmaları için maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan kişilere, onur kurulunun önerisi ve yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik verebilir. Onursal üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olmadıkları gibi, aidat ödeme yükümlülükleri de yoktur.

Üyelikten Çıkma

Madde 8- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 9-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Derneğin amaçlarına ve dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Bir çalışma dönemi boyunca (iki yıl) verilen görevlerden sürekli olarak kaçınmak,

3- İki yıl üst üste üyelik ödentisini ödememiş olup da yazılı uyarıya karşın ödenti borçlarını iki ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma koşullarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde söz konusu üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Ödentilerini yazılı uyarıya karşın ödemediği için üyelikten çıkarılmış olanlar, aradan bir olağan genel kurul geçmeden yeniden üyeliğe alınmazlar.

Derneğin amaçlarına aykırı davranışlarda bulunan üyeler, onur kurulunca yapılacak soruşturmadan sonra, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Derneğin Organları

Madde 10-Derneğin organları,

1. Genel Kurul,

2. Yönetim Kurulu,

3. Denetim Kurulu,

4. Onur Kuruludur.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 11-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Madde 12- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Madde 13-Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 14-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim, denetim ve onur kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 15-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

9-Derneğin vakıf kurması,

10-Derneğin fesih edilmesi,

11-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

12-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 16-Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 17-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Onur Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 18- Onur Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Onur kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Onur Kurulu, Dernek üyelerinin amaçların gerçekleşmesi yönündeki önemli katkıları nedeniyle ödüllendirme ya da amaçlara aykırılığı nedeniyle cezalandırma gerektiren davranışlarını soruşturarak öneri hazırlamakla yükümlüdür.

Ödüllendirme ya da cezalandırma gerektiren davranışları saptayan üyeler, yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvururlar. Yönetim Kurulu bu tür başvuruları bekletmeksizin Onur Kuruluna ileterek soruşturma açılmasını ister. Yönetim Kurulu res`en de soruşturma açılmasını isteyebilir. Onur Kurulu en kısa zamanda gerekli delilleri toplayarak sonucu bir raporla Yönetim Kuruluna iletir.

Ödüllendirme ya da cezalandırma gerektiren davranışları saptayan üyeler, yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvururlar. Yönetim Kurulu bu tür başvuruları bekletmeksizin Onur Kuruluna ileterek soruşturma açılmasını ister. Yönetim Kurulu res`en de soruşturma açılmasını isteyebilir. Onur Kurulu en kısa zamanda gerekli delilleri toplayarak sonucu bir raporla Yönetim Kuruluna iletir. Başvuru ve soruşturmalarda gizlilik ilkesi esastır.

Soruşturma sonucu "üyelikten çıkarılmayı " gerektiriyorsa konu ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek kesin sonuca varılır. Hazırlanacak raporda üyelikten çıkarılmayı gerektirmeyecek bir kusurun saptanması durumunda, ilgili üyenin uyarılması da istenebilir.

Onur Kurulu resen de soruşturma başlatabilir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 19-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

1-Üyelik Ödentisi: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 YTL, yıllık ödenti olarak da 60 YTL alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 20- Derneğin defter tutma esas ve usulleri ile tutulacak defterler, derneğin gelir ve gider işlemleri, düzenlenecek belgeler, gelir tahsil edecek kişiler için düzenlenecek yetki belgesi, beyanname verilmesi, bildirim yükümlüğü konularında Dernekler Yasası’na atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği’ndeki hükümler uygulanır.

Derneğin İç Denetimi

Madde 21-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 22-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 23-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 24-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Madde 25- Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ege Öğretim Elemanları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek yönetim organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Necla Nişli Başkan
Yrd. Doç. Dr.İbrahim Eren Akçiçek Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ferhan Girgin Sağın Sekreter
Prof. Dr. Mustafa Demircioğlu Sayman
Prof. Dr. Berrin Yenigül Üye
Prof. Dr. Kayhan Kantarlı Üye
Prof. Dr. Ramazan İnci Üye

Bu tüzük 26 (yirmi altı) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.